Obchodné podmienky

1. Úvodné Ustanovenia

1.1. Internetový obchod farbio.sk( ďalej len " Internetový obchod " )

1.1.1. Internetový obchod farbio.sk , ktorý predáva tovar prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na adrese https://farbio.sk, prevádzkuje ako predávajúci spoločnosť I.C.A. Slovensko, s.r.o., so sídlom na adrese: Záhradná 7, 926 01 Sereď, IČO: 36261084, (ďalej tiež ako " predávajúci " alebo " Prevádzkovateľ "), bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č účtu: 6622742006/1111, IBAN: SK2911110000006622742006, SWIFT: UNCRSKBX.

1.1.2. Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. kupujúci

1.2.1. Kupujúci - spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. (Ďalej len "Kupujúci - spotrebiteľ" alebo "Kupujúci".)

1.2.2. Právne vzťahy predávajúceho s Kupujúcim - spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP" alebo "Obchodné podmienky") sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,  o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení neskorších novelizácií.

1.2.3. Kupujúcim - podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, prípadne sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (Ďalej len "Kupujúci - podnikateľ").

1.3. Všeobecné obchodné podmienky

1.3.1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

1.3.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci preukazuje svoj ​​súhlas s Obchodnými podmienkami v ich plnom a úplnom znení.

1.3.3. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Obchodné podmienky.

1.3.4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je Kupujúcim - podnikateľom. Na tieto obchodné prípady sa vzťahuje všeobecná zákonná úprava pre kúpnu zmluvu.

1.4. Definícia a výklad pojmov

1.4.1. Kúpna zmluva - kúpna zmluva uzatvorená v elektronickej podobe medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.4.2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4.3. Internetový obchod - on-line systém prevádzkovaný na internete, ktorý umožňuje uzatvárať kúpne zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim za použitie komunikácie na diaľku, tzv. dištančne. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese https://farbio.sk .

1.4.4. Tovar - hnuteľné veci popr. softvér predávaný prostredníctvom internetového obchodu.

2. Ponuka tovaru, objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby

2.1. ponuka tovaru

2.1.1. Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na internetových stránkach servera saicoscolor.sk. Ponuka tovaru sa nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle Občianskeho zákonníka, ponuka tovaru je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. objednávka

2.2.1. Objednávku môže Kupujúci vytvoriť pomocou formulára na internetových stránkach Internetového obchodu.

2.2.2. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára na internetových stránkach Internetového obchodu kupujúci najprv vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri článok 2.4.1. Týchto Obchodných podmienok) a spôsobu platby (pozri článok 2.5.1. tamtiež) kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom.

2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy Kupujúceho, ak tento návrh nie je v rozpore s Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.

2.3.2. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (tzv. akceptácii), ktorá je Prevádzkovateľom zaslaná Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol v Objednávke.

2.3.3. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

2.4 . spôsob dopravy

2.4.1. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru z Kúpnej zmluvy určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie Kupujúci riziko spojené s takýmto spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.

2.4.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať Kupujúceho o odoslaní tovaru, a to e-mailom na adresu zadanú Kupujúcim pri vytvorení objednávky.

2.4.3. Poslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na poslanie tovaru k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka.

2.4.4. V prípade zasielania tovaru do zahraničia si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k štandardnej cene dopravy podľa aktuálneho cenníka dodatočné náklady za dopravu do zahraničia.

2.5 . spôsob platby

2.5.1 . Prevádzkovateľ ponúka na výber z 2 spôsobov platby: dobierkou pri prevzatí a bankovým prevodom.

2.5.2. Platbou dobierkou sa rozumie platba objednávky pri jej prevzatí od doručovateľa alebo pri osobnom odbere na výdajnom mieste. Táto možnosť je dostupná iba pri voľbe dopravy: "poslanie objednaného tovaru prostredníctvom prepravcu" a "osobný odber". Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na vybavenie dobierky k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka.

2.5.3. Ak Kupujúci zvolí ako spôsob platby bankový prevod, uhradí cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet Prevádzkovateľa. Pre čo najrýchlejšie vybavenie objednávky odporúča Prevádzkovateľ uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý Kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

2.5.4. Všetky zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka (vrátane akčného tovaru, výpredaje a letákových akcií) platí do vypredania zásob, pričom počet akčných kusov je v ponuke vždy uvedený, prípadne po určenú dobu. Cena je platná v čase objednania.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok Kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ďalej potom je povinnosťou Kupujúceho v takomto prípade uhradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ho neprevezme.

2.6.3. Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedenej Kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.6.4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2.6.5. Mimosúdne sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@icaslovensko.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

2.6.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č 634/1992 Zb. , O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2.6.8. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods 2 Občianskeho zákonníka.

3. Dodanie tovaru

3.1. dodacia lehota

3.1.1. Dodacia lehota, ak je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a nie je pre Prevádzkovateľa záväzná.

3.1.2 . Prevádzkovateľ sa zaväzuje Kupujúcemu odoslať tovar v najkratšom možnom termíne.

3.1.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslaním alebo doručením tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

3.2. Preprava, doručenia a prevzatia tovaru

3.2.1. V súlade s článkom 2.6.1. je Kupujúci povinný prevziať doručený tovar. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok Kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru aj na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

3.2.2. Faktúra (daňový doklad) nie je súčasťou dodávky, Prevádzkovateľ ju odošle najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia tovaru na  e-mail uvedený Kupujúcim.

3.2.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

3.2.4. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je Kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, pokiaľ Kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatní v súlade s ods. 3.2.4. a 3.2.5. týchto Obchodných podmienok.

3.2.5. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

3.2.6. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp . náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.7. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť Kupujúcemu doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú Kupujúcim v objednávke.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim - spotrebiteľom

4.1.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Kupujúci - spotrebiteľ v súlade s § 1829 a n. Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade Kupujúci-spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

4.1.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č 89 / 2012 Zb., Občiansky zákonník, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä však v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, ďalej v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, tovar v uzavretom obale, ktoré kupujúci vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky, alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, alebo dodávky novín, periodík, alebo časopisov. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

4.1.3. Kupujúci-spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a  ak je to možné, v pôvodnom obale.

4.1.4. Ak odstúpi Kupujúci - spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom ako ich prijal. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Kúpna cena bude v prípade bezhotovostnej platby Kupujúcemu poukázaná na účet uvedený kupujúcim v odstúpení, inak na účet, z ktorého bola platba prijatá. V prípade platby v hotovosti bude kúpna cena zaslaná poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho.

4.1.5. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Prevádzkovateľovi odoslal. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.1.6. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a zašle napriek tomu tovar Prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady Kupujúceho zaslaný späť.

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom

4.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným sortimentom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.2.2. Prevádzkovateľ i kupujúci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj vtedy, ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovaru a Kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj zvýšenie ceny tovaru alebo zvýšenie nákladov na prepravu.

4.2.3. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.2.4. Ak Prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho  ​​e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť Kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, ak už táto bola uhradená.

4.2.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak mu príde objednávka od kupujúceho, ktorý v niektorom z predchádzajúcich záväzkových vzťahov s predávajúcim porušil akúkoľvek svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje za dôvod na odstúpenie od zmluvy za správanie v zmysle ust § 2002 ods 2 Občianskeho zákonníka.

5. Práva z chybného plnenia

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 , § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) .

5.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, tj dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť.

5.3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

* Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

* Sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

* Tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

* Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

* Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.4. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

5.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje Kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

5.6. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je Kupujúci povinný preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ odporúča na tento účel predložiť najmä doklad o nákupe - faktúru, alebo záručný list. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu chybu, teda dodať opis chyby tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

5.7. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak Kupujúci chybu sám spôsobil.

5.8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumejú meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, pohlavie, číslo účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom.

6.2. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a  zmene niektorých zákonov v znení neskorších novelizácií.

6.3. Registračné číslo biopin.sk. na Úrade pre ochranu osobných údajov 00036842.

6.4. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, prevádzkovanie vernostného programu pre Kupujúceho a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne písomne odvolať. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

6.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii  vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

6.6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Aktuálne informácie o spracovateľovi osobných údajov sú uvedené na webových stránkach Prevádzkovateľa a prípadne budú tiež zaslané Kupujúcemu na jeho žiadosť.

6.7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6.8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

6.9. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

* Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

* Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

6.10. Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

6.11. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.

6.12. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Žiadna z cookie použitá na www.saicoscolor.sk nezbiera a neobsahuje informácie, ktoré majú povahu osobných údajov Kupujúceho a neumožňuje teda akokoľvek identifikovať konkrétnu osobu v rámci nastavení prehliadačov. Kupujúci môže jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, možno tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Kupujúci má kedykoľvek možnosť jednoducho a bezplatne zakázať spracovávanie cookies na stránkach www.saicoscolor.sk, a to prostredníctvom nastavenia webového prehliadača Kupujúceho.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ je oprávnený k činnostiam súvisiacim s prevádzkou internetového obchodu na základe živnostenských oprávnení.

7.2. Uzatvorenej kúpnej zmluvy sú archivované Prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné. Jazykom komunikácie medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

7.3. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

7.4. Znenie Obchodných podmienok môže Prevádzkovateľ meniť či dopĺňať, zmenené Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia Obchodných podmienok nie sú zmenou VOP dotknuté.

7.5. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Ak by boli Obchodné podmienky v rozpore so zákonom, riadi sa vzťah medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom zákonom.

7.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenie majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, ak táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane Prevádzkovateľa.